Reikalinga pagalba?

Organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygos

1. Sutarties šalys ir dalykas

1.1. Šioje sutartyje Turistas – fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs su Kelionių organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo ar įmonė/įstaiga/organizacija) arba bet kuris fizinis(-iai) ar juridinis(-iai) asmuo(-ys), kurio(-ų) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka iš anksto organizuotą turistinę kelionę (toliau sutartyje – kelionė) ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai), arba bet kuris fizinis(-iai) arba juridinis(-iai) asmuo(-ys), kuriam(-iems) sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.

1.2. Kelionių organizatorius – UAB „Guliverio kelionės“.

1.3. Kelionių pardavimo agentas (toliau sutartyje – Agentas) – fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra kelionių organizatorius, bet parduoda ar siūlo įsigyti Kelionių organizatoriaus sudarytas keliones.

1.4. Ši sutartis bei atskiri dokumentai, kuriuose nurodyti Kelionių organizatoriaus rekvizitai, kelionės sąlygos, Turisto (-ų) asmens duomenys arba rekvizitai, kelionės kaina ir kitos sąlygos, yra neatsiejamos dalys.

2. Sutarties šalių įsipareigojimai

2.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:

2.1.1. Užtikrinti Turistui (-ams) visų sutartyje nurodytų paslaugų tinkamą teikimą, atsižvelgdamas į Turisto teisėtus lūkesčius, nepaisant to, ar tas paslaugas turi teikti pats Kelionių organizatorius ar kiti turizmo paslaugų teikėjai. Katalogas. Keliautojo atmintinė arba/ir kita kelionę aprašanti medžiaga ir pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.guliveriokeliones.lt skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie kelionę ir jos programos pasikeitimus po sutarties sudarymo.

2.1.2. Kelionei nesurinkus minimalaus Turistų skaičiaus (minimalus kelionę įsigijusių turistų skaičius kelionei autobusu yra 25 turistai; minimalus kelionę įsigijusių turistų skaičius kelionei lėktuvu nurodomas kataloge arba kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje), pranešti Turistui apie sutarties nutraukimą patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip iki kelionės pradžios likus:

2.1.2.1. 20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;

2.1.2.2. 7 dienoms, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos;

2.1.2.3. likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos.

Turistams tinkamai ir laiku pranešus apie sutarties nutraukimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, Kelionių organizatorius neatsako už Turistų patirtą žalą.

Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo internetiniame puslapyje www.guliveriokeliones.lt ir/ar sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus Turistų skaičius, galioja pastarasis.

2.1.3. Likus pakankamai laiko iki kelionės pradžios, pateikti Turistui tokia forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita Turisto pasirinkta forma būtinus bilietus, informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transporto jungčių ir atvykimo laiką. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti informaciją apie transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą. Pastaroji informacija skelbiama Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.guliveriokeliones.lt.

2.1.4. Tais atvejais, kai Kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti Turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančiosios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, Kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo privalo informuoti Turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat privalo suteikti Turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo.

2.1.5. Suteikti bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę, ir informaciją apie su sveikata susijusius formalumus (informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę būklę, privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką) arba pateikti nuorodas į šią informaciją. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.guliveriokeliones.lt.

2.1.6. Suteikti informaciją apie Kelionių organizatoriaus vietinio atstovo, kelionių vadovo, kontaktinio centro ar kitos tarnybos, kurie suteikia Turistui galimybę greitai susisiekti su Kelionių organizatoriumi ir su juo bendrauti, kreiptis pagalbos, Turistui susidūrus su sunkumais, arba pateikti pretenziją dėl netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakso numerį. Jei tokių Kelionių organizatoriaus atstovų nėra, Turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su Kelionių organizatoriumi. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su nepilnamečiu vaiku ar atsakingu asmeniu nepilnamečio vaiko buvimo vietoje. Ši informacija skelbiama Kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.guliveriokeliones.lt.

2.1.7. Suteikti informaciją apie neprivalomą arba privalomą draudimą išlaidoms, atsirandančioms Turistui nutraukus sutartį, arba pagalbos, įskaitant Turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo, ligos ar mirties atveju apmokėti. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.guliveriokeliones.lt.

2.1.8. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui ir kelionės paslaugų užsakymui.

2.1.9. Be nepagrįsto delsimo suteikti Turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės metu ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:

2.1.9.1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;

2.1.9.2. padėti Turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;

2.1.9.3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.

2.1.10. Kai Kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti Turistui visus ar dalį Turisto ar jo vardu sumokėtų pinigų už kelionę, grąžinti pinigus be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.

2.2. Turistas įsipareigoja:

2.2.1. Laiku apmokėti už kelionę sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais. Sudarant sutartį kelionei autobusu (išskyrus kalėdines, naujametines, slidinėjimo keliones ir keliones keltais)  iki kelionės pradžios likus daugiau kaip 2 savaitėms, sumokėti už kelionę 20 % dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki kelionės pradžios; sudarant sutartį kalėdinėms, naujametinėms, slidinėjimo bei kelionėms keltais, sumokėti už kelionę 30 % dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 2 savaitės iki kelionės pradžios; sudarant sutartį kelionėms lėktuvu, jei iki kelionės pradžios liko daugiau kaip 2 savaitės, sumokėti už kelionę 30 % dydžio avansą (jei lėktuvo bilietus turistams perka kelionių organizatorius, bilietų pirkimo dieną papildomai už lėktuvo bilietus turi būti sumokėta visa suma), o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki kelionės pradžios; sudarant sutartį iki kelionės pradžios likus mažiau kaip 2 savaitėms, iš karto sumokėti visą sumą; sudarant sutartį tolimųjų kraštų kelionėms, jei iki kelionės pradžios liko daugiau kaip 4 savaitės, sumokėti 50 % dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip likus 4 savaitėms iki kelionės pradžios. Kelionių organizatoriaus paskelbtų akcijų metu gali būti nustatoma kita apmokėjimo už kelionę tvarka, įtvirtinta kelionės aprašymo internetiniame puslapyje www.guliveriokeliones.lt ir/ar sutarties prieduose, kurios privalo laikytis Turistas. Į kelionės kainą neįskaičiuota paso, vizos, skiepų, papildomų draudimų įsigijimo kaina, kurių įsigijimu privalo pasirūpinti pats Turistas, kurorto mokestis, mokamas atvykus į viešbutį, bilietai į mokamus objektus ir/ar kiti sutartyje nurodyti papildomi mokesčiai. Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, iš Kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, Turistas privalo atlyginti Kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 3.1.2 punkte nustatyta tvarka.

2.2.2. Laiku pateikti visą informaciją bei dokumentus, reikalingus Kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį.

2.2.3. Laiku atvykti į kelionės pradžios vietą, laikytis Kelionių organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo, laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Turistas, laiku neatvykęs į tarpinę išvykimo vietą, turi savo lėšomis savarankiškai grįžti į pradinę arba vykti į kitą kelionės maršrute numatytą tarpinę stotelę.

2.2.4. Vykstant į kelionę su vaiku (-ais), laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo reikalavimų.

2.2.5. Atlyginti kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius atlygina už jį atsakingas asmuo. Jeigu Turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai Turistas kaltės neprisiima, Kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

2.2.6. Kelionės metu imtis saugumo priemonių tam, kad jų turtas būtų apsaugotas nuo vagysčių (pavyzdžiui, nepalikti autobuse savo daiktų be priežiūros, asmens dokumentus, pinigus ir vertingus daiktus laikyti viešbučio kambaryje arba viešbučio registratūroje esančiame seife, ekskursijų metu – laikyti prie savęs, ypač didelio susibūrimo vietose, nepalikti jų be priežiūros).

2.2.7. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus Turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi Turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo Kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.

3. Sutarties nutraukimas, atsisakymas

3.1. Turisto teisė nutraukti sutartį:

3.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį iki kelionės pradžios.

3.1.2. Turistui nutraukus sutartį, Kelionių organizatorius gali reikalauti iš Turisto sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, nustatytą sutartyje:

3.1.2.1. Sutarties nutraukimo mokesčio dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios (išskyrus sutarties 3.1.2.2 ir 3.1.2.3 punktuose nurodytas išimtis):

Sutartis nutraukiama Suma procentais nuo kelionės kainos
likus daugiau kaip 28 d. iki išvykimo 20%
likus nuo 28 iki 18 d. iki išvykimo 30%
likus nuo 17 iki 12 d. iki išvykimo 60%
likus nuo 11 iki 7 d. iki išvykimo 85%
likus mažiau nei 7 d. iki išvykimo 100%

Datos, Turistų skaičiaus, viešbučio keitimai yra vertinama kaip sutarties nutraukimas.

3.1.2.2. Kalėdinių, naujametinių, slidinėjimo, tolimųjų kraštų, visų kelionių lėktuvu bei keltais atveju taikomi šie sutarties nutraukimo mokesčiai:

Sutartis nutraukiama Suma procentais nuo kelionės kainos
likus daugiau kaip 28 d. iki išvykimo 50%
likus mažiau nei 28 d. iki išvykimo 100%

3.1.2.3. Turistui nutraukus sutartį kelionei lėktuvu, lėktuvo bilietai nekeičiami ir negrąžinami. Pinigai už lėktuvų bilietus nėra grąžinami.

Visais aukščiau nurodytais atvejais sutarties nutraukimo mokesčio dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.

3.1.3. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais:

3.1.3.1. jeigu Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o Turistas per Kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su Kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai:

3.1.3.1.1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;

3.1.3.1.2. Kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių Turisto reikalavimų;

3.1.3.1.3. Kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.752straipsnį;

3.1.3.2. jeigu dėl Turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.7521 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais Turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti žalą;

3.1.3.3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti Turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju Turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.

3.2. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti Kelionių organizatoriui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.

3.3. Kelionių organizatoriaus teisė nutraukti sutartį:

3.3.1. Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti Turistui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti Turisto patirtą žalą.

3.3.2. Kelionių organizatoriui nutraukus sutartį Turisto patirta žala neatlyginama šiais atvejais:

3.3.2.1. kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei sutarties 2.1.2 punkte nurodytas minimalus Turistų skaičius ir apie tai Turistas buvo informuotas sutarties 2.1.2 punkte nustatyta tvarka;

3.3.2.2. Kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša Turistui apie sutarties nutraukimą.

4. Kelionės kainos keitimas

4.1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės kainą. Kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs (-usi):

4.1.1. Turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;

4.1.2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pavyzdžiui, Turisto rinkliava, oro uosto mokesčiai ir kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;

4.1.3. su kelione susijusios valiutos keitimo kursas.

4.2. Kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai informuoja Turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas.

4.3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, Turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti Kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.

4.4. Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą šiais atvejais:

4.4.1. sumažėjus sutarties 4.1. punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties sudarymo, bet iki kelionės pradžios;

4.4.2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent Kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis vykdoma netinkamai dėl Turisto kaltės;

4.4.3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės, nei nurodyta sutartyje;

4.4.4. jeigu Kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba Turistas jų atsisako pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį;

4.4.5. jeigu dėl Turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų.

4.5. Sumažinus kelionės kainą, Kelionių organizatorius turi teisę iš Turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Turisto prašymu Kelionių organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų pagrindimą.

5. Kitų sutarties sąlygų keitimas

5.1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti kitas sutarties sąlygas, kuomet:

5.1.1. pakeitimai nėra esminiai;

5.1.2. Kelionių organizatorius Turisto pageidaujama forma patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai pateikė Turistui informaciją apie pakeitimus.

5.2. Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai turi pateikti Turistui informaciją apie:

5.2.1. siūlomus sutarties pakeitimus;

5.2.2. protingą terminą, per kurį Turistas turi informuoti Kelionių organizatorių apie savo sprendimą;

5.2.3. pasekmes, jei Turistas neatsakytų per Kelionių organizatoriaus nurodytą terminą;

5.2.4. alternatyvią kelionę ir jos kainą, kai tokia kelionė pasiūloma.

5.3. Turistas turi teisę savo pasirinkimu per Kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą sutikti su Kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.

5.4. Turistui nutraukus sutartį, Kelionių organizatorius gali Turistui pasiūlyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą kelionę. Jei dėl sutarties pakeitimų ar pasirinktos alternatyvios kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos kaina, Turistas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą.

5.5. Po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama bet kuri sutarties sąlyga.

6. Sutarties šalių pasikeitimas

6.1. Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę kitam asmeniui, kuris įgys visas Turisto teises ir pareigas pagal sutartį, jeigu iki kelionės pradžios Kelionių organizatoriui pateikia pagrįstą pranešimą. Turisto pranešimas visais atvejais laikomas pagrįstu, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki kelionės pradžios.

6.2. Kelionių organizatorius informuoja Turistą, perleidžiantį savo teisę į kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties perleidimo išlaidas ir pateikia jas pagrindžiančius įrodymus. Tos išlaidos turi būti pagrįstos ir neviršyti Kelionių organizatoriaus dėl sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų. Turistas turi atlyginti visas išlaidas prieš prasidedant kelionei arba vėliau, jeigu išlaidų negalima tiksliai paskaičiuoti iki kelionės pradžios.

6.3. Teisę į kelionę perleidžiantis Turistas ir kitas asmuo Kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą atsako solidariai.

6.4. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba Kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti ir/ar keisti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), apie tai nurodoma sutartyje.

7. Kelionių organizatoriaus atsakomybė

7.1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas. Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl Turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.

7.2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti Turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties 2.1.9 punkte.

7.3. Jei pagalba Turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl Turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, Kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti Kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.

7.4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti Kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, Turistas neprivalo nurodyti termino.

7.5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti Turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.

7.6. Jeigu Kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties sąlygų 7.5 punkte nurodytų priežasčių, taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.7541 straipsnio nuostatos dėl žalos atlyginimo.

7.7. Jeigu Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 7.5 punkte nurodytų priežasčių, Turistas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.

7.8. Jeigu Kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba Turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, Kelionių organizatorius privalo pasiūlyti Turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę. Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, Kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.

7.9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, Turistas gali jų atsisakyti.

7.10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, Turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.

7.11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba Turistas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 7.9 punktą, Turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nenutraukiant sutarties.

7.12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, Kelionių organizatorius šios sutarties 7.9 – 7.11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti Turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka Turistas, taip pat grąžinti Turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.

7.13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos Kelionių organizatorius negali užtikrinti Turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, Kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam Turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pavyzdžiui, riboto judumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei Turistas apie jo specialius poreikius praneša Kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios).

7.14. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais:

7.14.1. jeigu dėl Turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o Kelionių organizatorius per Turisto nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų;

7.14.2. jeigu Kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba Turistas jų atsisako pagal sutarties 7.9 punktą;

7.14.3. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

7.15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu Kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl:

7.15.1. Turisto kaltės (pavyzdžiui, Turistas neturi kelionei reikalingų ir galiojančių asmens tapatybės dokumentų, neatvyksta laiku į išvykimo vietą, trukdo tęsti kelionę, nesilaiko muitinės taisyklių);

7.15.2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;

7.15.3. nenugalimos jėgos.

7.16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl Turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, Turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats Kelionių organizatorius, Kelionių organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.

7.17. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas.

7.18. Pagal sutarties 7.14 punktą Kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba pagal sutarties 4 skyriaus nuostatas Kelionių organizatoriaus Turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 7.17 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas Turistui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.

7.19. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

8. Asmens duomenų apsauga

8.1. Turistas patvirtina kad yra informuotas, jog Kelionių organizatorius ir/ar Agentas tvarkys Turisto asmens duomenis, kuriuos Turistas pateikė ar kurie tapo prieinami Kelionių organizatoriui ir/ar Agentui tam, kad būtų galima įvykdyti šią sutartį ir teisės aktuose įtvirtintas pareigas bei Kelionių organizatoriaus teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais. Duomenys bus tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja minėti duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 

8.2. Kelionių organizatorius ir Agentas įsipareigoja taikyti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas Turisto pateikiamiems asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar nuo bet kokio nors kitokio neteisėto tvarkymo.

8.3. Turistas patvirtina, kad yra informuotas, jog jo asmens duomenys, kurie yra būtini 8.1 punkte minėtiems tikslams pasiekti, gali perduoti duomenų tvarkytojams Europos Sąjungoje ir už Europos Sąjungos ribų, su kuriais Kelionių organizatorius bendradarbiauja ir/arba kurių paslaugomis naudojasi, jeigu Kelionių organizatorius užtikrina, kad šie duomenų tvarkytojai prisilaiko asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, užtikrinančių duomenų saugumą tokia pačia apimtimi, kaip reikalaujama Europos Sąjungoje, ir jei toks perdavimas būtinas Sutarties 8.1 punkte nurodytiems tikslams pasiekti.

8.4. Turistas patvirtina, kad yra susipažindintas su teise žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, su teise susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, su teise reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų, reikalauti perkelti duomenis, kuriuos jis pateikė Kelionių organizatoriui.
8.5. Turistas patvirtina, jog jo/jos pateiktas vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, kelionės istorija (kelionių skaičius, maršrutas ir kt.) gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu. Turistas pareiškia, kad yra informuotas apie teisę bet kada nesutikti su jo/jos duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu.

8.6. Turistas yra supažindintas su Kelionių organizatoriaus privatumo politika ir savo teisių įgyvendinimo tvarka.

8.7. Jeigu Turistas, pasirašantis šią Sutartį (pagrindinė sutarties šalis), pateikia Kelionių organizatoriui ir/ar Agentui kitų turistų, kurie gaus naudą pagal šią sutartį, asmens duomenis, tai Turistas, pasirašantis šią sutartį (pagrindinė sutarties šalis), patvirtina, kad asmens duomenis iš kitų turistų, kurių naudai Turistas sudaro sutartį, gavo su jų aiškiu sutikimu dėl tokių duomenų tvarkymo ir perdavimo Kelionių organizatoriui ir/ar Agentui. Jeigu asmens duomenys yra nepilnamečio asmens iki 16 metų, tai Turistas, pasirašantis šią sutartį (pagrindinė sutarties šalis), patvirtina, jog gavo įstatyminių atstovų (tėvų, globėjų ar kt.) sutikimą dėl nepilnamečio asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo Kelionių organizatoriui ir/ar Agentui. Taip pat Turistas įsipareigoja:

8.7.1 informuoti ir supažindinti turistus, kurių naudai jis sudarė šią sutartį ir kurių duomenis pateikė, apie Kelionių organizatorių, kuris yra turisto duomenų valdytojas ir tvarkytojas, bei pateikti jo kontaktinius duomenis, kurie pateikiami šioje sutartyje. Taip pat nurodyti duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis: Marius Pranys, Savanorių pr. 128-3, marius@guliveriokeliones.lt, tel. +370 37 331419. Taip pat informuoti apie Agentą, kuris yra turisto duomenų valdytojas ir tvarkytojas bei pateikti jo kontaktinius duomenis, kurie pateikiami šioje sutartyje.

8.7.2. informuoti turistus, kurių naudai jis sudarė šią sutartį ir kurių duomenis pateikė, kad 8.7.1 punkte nurodyti asmenys tvarkys turisto asmens duomenis sutarties 8.1 tikslais ir terminu bei supažindinti turistą su sutarties 8.2 – 8.4 ir 8.6 punktais.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo Turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje laikmenoje pareikšti sutartyje nurodytam kelionės vadovui, Kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui, kontaktiniam centrui ar kitai tarnybai, o jei šių nėra, – Kelionių organizatoriui.

9.2. Kai sutartis sudaryta per Agentą, Turistas gali pateikti pranešimus, prašymus ar pretenzijas tiesiogiai Agentui, kuris be nepagrįsto delsimo perduoda pranešimus, prašymus ar pretenzijas Kelionių organizatoriui. Agentui gavus Turisto pranešimus, prašymus ar pretenzijas, laikoma, kad juos gavo Kelionių organizatorius.

9.3. Kelionių organizatorius privalo neatlygintinai išnagrinėti Turisto kreipimąsi ir, kai nesutinka su Turisto reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti Turistui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Kelionių organizatoriui gavus pretenziją, turinčią trūkumų (pavyzdžiui, nepasirašytą, paduotą neturinčio teisės atstovauti asmens arba nepateikus tinkamą atstovavimą patvirtinančių dokumentų, nepridėjus pretenzijoje išdėstytų nusiskundimų pagrindžiančių įrodymų ar kt.), Kelionių organizatorius turi teisę kreiptis į Turistą su prašymu ištaisyti trūkumus. Terminas Kelionių organizatoriaus rašytinio atsakymo pateikimui skaičiuojamas nuo Turisto kreipimosi su ištaisytais trūkumais gavimo dienos. Kelionių organizatorius turi teisę pratęsti pretenzijos nagrinėjimo terminą ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui dėl svarbių priežasčių, pateikdamas Turistui pranešimą patvariojoje laikmenoje.

9.4. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.

9.5. Turisto kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš Turisto teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.

9.6. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

9.7. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, elektroniniu paštu iš Turisto gautas patvirtinimas apie sutarties ir jos priedų gavimą arba kelionės kainos ar jos dalies sumokėjimas pagal su sutartimi gautą sąskaitą yra laikomas sutarties sudarymu. Jei sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje Turistui pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.guliveriokeliones.lt kelionės įsigijimo metu.

9.8. Ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties kopija ar sutarties sudarymo patvirtinimas Turistui pateikiami popierine forma arba, jei Turistas sutinka, kitoje patvariojoje laikmenoje.

Turistas, sudarydamas šią sutartį patvirtina, kad:

  • gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, programą ar kitą kelionę aprašančią medžiagą) arba nuorodą į elektroninį dokumentą, kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: apie apgyvendinimą, kelionėje teikiamas paslaugas, lankomas vietas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laukimo transporto stotelėse trukmę, transporto jungtis; transporto priemonę; Kelionių organizatoriaus pavadinimą, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, Kelionių organizatoriaus vietinio atstovo, kelionių vadovo, kontaktinio centro ar kitos tarnybos, kurie suteikia Turistui galimybę greitai susisiekti su Kelionių organizatoriumi ir su juo bendrauti, kreiptis pagalbos, Turistui susidūrus su sunkumais, arba pateikti pretenziją dėl netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakso numerį; bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę, ir informaciją apie su sveikata susijusius formalumus (informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę būklę, privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką); informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai susisiekti su nepilnamečius ar nepilnametį lydinčius asmeniu nepilnamečio buvimo vietoje, kai pagal sutartį, į kurią įtraukta apgyvendinimo paslauga, keliauja nepilnametis, kurio nelydi vienas iš tėvų arba kitas asmuo;
  • informaciją apie galimybę įsigyti neprivalomą arba privalomą draudimą išlaidoms, atsirandančioms Turistui nutraukus sutartį, arba pagalbos, įskaitant Turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo, ligos ar mirties atveju apmokėti, taip pat apie šių draudimų įforminimo tvarką;
  • sutinka prieš kelionę kreiptis telefonu arba elektroniniu paštu į Kelionių organizatorių arba Agentą dėl informacijos apie Turisto sėdėjimo vietą autobuse gavimo ir gauti šią informaciją SMS žinute;
  • susipažino su sutarties ir jos priedų sąlygomis, jos yra jam suprantamos, o Kelionių organizatorius išaiškino nesuprastų sutarties ir jos priedų sąlygų prasmę ir reikšmę bei atsižvelgė į Turisto pastabas dėl sutarties;
  • yra informuotas apie Kelionių organizatoriaus internetinį puslapį www.guliveriokeliones.lt, kuriame skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie kelionę ir jos programos pasikeitimus po sutarties sudarymo;
  • informavo kitus Turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi Turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. Turistas taip pat patvirtina, kad yra informuotas apie savo pareigą pateikti kitiems Turistams visą po sutarties sudarymo Kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.